2020-02-12

Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska

Góra, 12 lutego 2020 r.

Znak Sprawy: ZP.272.2.2020

 

Zapytanie ofertowe

1.   ZAMAWIAJĄCY

 

Powiat Górowski 
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 
Numer telefonu 65 5443920 
Numer faksu 65 5433511 
NIP: 693-19-57-453 
Regon: 411 050 468 

e-mail:sekretariat@powiatgora.pl


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869),

1.  Przedmiot zamówienia:

Opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego obejmującego lata 2018 – 2019”.

2.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-   zamówienie należy wykonać do dnia 30 maja  2020 r.

 

3.   OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

 

3.1       Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1 kryterium:  cena  -  waga  100%    

 Sposób oceny ofert:

                                   najniższa cena brutto

  ilość punktów =  ------------------------------------- x 100 = ilość otrzymanych pkt

                                  cena brutto danej oferty

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

4.    WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW ( załączniki do formularza oferty):

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

5.   OKRES GWARANCJI:

---------------------------------------------------------------

6.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

6.3. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:

 

Oferta na zadanie pod nazwą:

„Opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego obejmującego lata 2018 – 2019”.

 

6.4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

-         formularz ofertowy - załącznik nr 1

-         parafowany wzór umowy – załącznik nr 2

 

7.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

7.1. Oferty należy złożyć do 27.02.2020r do godziny 10:00 w formie: elektronicznie pocztą lub osobiście w siedzibie  Zamawiającego, (sekretariat), ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

        Ofertę należy przygotować zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

 

 

8.   UMOWA

 

8.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

9.   OSOBA DO KONTAKTU

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest pan:

Andrzej Rybak, telefon: tel.:  65 5443935  fax. 65 5433511

e-mail: a.rybak@powiatgora.pl

 

10.         Załączniki:

 

®    załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

®    załącznik nr 2 - Projekt Umowy

®      Klauzula informacyjna ZP-3. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej

      kwoty 30 000 euro

 

                                                                                                               STAROSTA GÓROWSKI

                                                                                                                     Kazimierz Bogucki

 

 

- zbiorcze zestawienie ofert (stanowi załącznik)

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (stanowi załącznik)

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..