2017-12-08

Patronat Starosty Górowskiego

Sprawowanie Patronatu Starosty Górowskiego uregulowane jest poprzez:


zarządzenie Nr 17/2016 r. Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego

oraz zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego.

 

REGULAMIN OBEJMOWANIA I SPRAWOWANIA
PATRONATU STAROSTY GÓROWSKIEGO


§ 1.
 

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), tj.:


1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
1) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
19) ochrony praw konsumenta;
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
21) obronności;
22) promocji powiatu;
23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
24) działalności w zakresie telekomunikacji.

§ 2.
 1. Patronat Starosty Górowskiego jest wyróżnieniem honorowym, mającym na celu podkreślenie szczególnego charakteru i rangi przedsięwzięcia.
 2. Patronat Starosty Górowskiego nie jest związany bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
§ 3.
 1. Patronat Starosty Górowskiego może być przyznany wyłącznie przez Starostę Górowskiego.
 2. Starosta Górowski nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki lub mogących powodować negatywny wizerunek Powiatu Górowskiego.
§ 4.
 1. Starosta Górowski może cofnąć przyznany patronat w przypadku łamania przez organizatora przedsięwzięcia zasad wynikających z niniejszego regulaminu lub ujawnienia wcześniej nie znanych okoliczności przedsięwzięcia mogących powodować negatywny wizerunek Powiatu Górowskiego.
 2. Odebranie Patronatu Starosty Górowskiego nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego przedsięwzięciu.
§ 5.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego występuje organizator przedsięwzięcia.§ 6.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej występuje o Patronat Starosty Górowskiego po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).§ 7.
 1. Organizator przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Starosty Górowskiego zobowiązany jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiatgora.pl w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Górze oraz w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze.
 3. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego nie może być krótszy niż 3 tygodnie przed planowaną datą realizacji przedsięwzięcia.
 4. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Górowski może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 3.
 6. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Górowskiego składa się:
1) osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Górze lub w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze,
2) drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1,
3) pocztą e-mail na adres: oswiata@powiatgora.pl

§ 8.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


§ 9.
 1. Decyzję o objęciu przedsięwzięcia lub odmowie objęcia Patronatem Starosty Górowskiego przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
 2. Decyzja, o której mowa w ust.1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
§ 10.
 1. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Górowskiego wiąże się po stronie organizatora z obowiązkiem wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Górowskiego, oraz informacji o objęciu Patronatem Starosty Górowskiego w miejscu odbywania się przedsięwzięcia oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
 2. Treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty Górowskiego podlega konsultacji z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze.
§ 11.
 1. Organizator zobowiązany jest złożyć informację o odbytym przedsięwzięciu w ciągu 5 dni od zakończenia przedsięwzięcia wraz z dokumentacją fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia i przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail oswiata@powiatgora.pl .
 2. Informacja powinna zawierać nazwę, miejsce i termin realizacji przedsięwzięcia, dane organizatora, ilość uczestników, opis przedsięwzięcia oraz informację o osiągniętych celach.
 3. Starosta Górowski zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczenia zarówno informacji lub jej części, jak i zdjęć na stronie internetowej powiatu www.powiatgora.pl oraz w publikacjach, folderach i wydawnictwach.
§ 12.


Przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych.

Starosta Górowski
Piotr Wołowicz

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..