2017-12-08

Patronat Starosty Górowskiego

Sprawowanie Patronatu Starosty Górowskiego uregulowane jest poprzez:


zarządzenie Nr 17/2016 r. Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego

oraz zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego.

 

REGULAMIN OBEJMOWANIA I SPRAWOWANIA
PATRONATU STAROSTY GÓROWSKIEGO


§ 1.
 

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), tj.:


1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
1) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
19) ochrony praw konsumenta;
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
21) obronności;
22) promocji powiatu;
23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
24) działalności w zakresie telekomunikacji.

§ 2.
 1. Patronat Starosty Górowskiego jest wyróżnieniem honorowym, mającym na celu podkreślenie szczególnego charakteru i rangi przedsięwzięcia.
 2. Patronat Starosty Górowskiego nie jest związany bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
§ 3.
 1. Patronat Starosty Górowskiego może być przyznany wyłącznie przez Starostę Górowskiego.
 2. Starosta Górowski nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki lub mogących powodować negatywny wizerunek Powiatu Górowskiego.
§ 4.
 1. Starosta Górowski może cofnąć przyznany patronat w przypadku łamania przez organizatora przedsięwzięcia zasad wynikających z niniejszego regulaminu lub ujawnienia wcześniej nie znanych okoliczności przedsięwzięcia mogących powodować negatywny wizerunek Powiatu Górowskiego.
 2. Odebranie Patronatu Starosty Górowskiego nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego przedsięwzięciu.
§ 5.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego występuje organizator przedsięwzięcia.§ 6.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej występuje o Patronat Starosty Górowskiego po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).§ 7.
 1. Organizator przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Starosty Górowskiego zobowiązany jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiatgora.pl w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Górze oraz w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze.
 3. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego nie może być krótszy niż 3 tygodnie przed planowaną datą realizacji przedsięwzięcia.
 4. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Górowski może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 3.
 6. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Górowskiego składa się:
1) osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Górze lub w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze,
2) drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1,
3) pocztą e-mail na adres: oswiata@powiatgora.pl

§ 8.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


§ 9.
 1. Decyzję o objęciu przedsięwzięcia lub odmowie objęcia Patronatem Starosty Górowskiego przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
 2. Decyzja, o której mowa w ust.1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
§ 10.
 1. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Górowskiego wiąże się po stronie organizatora z obowiązkiem wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Górowskiego, oraz informacji o objęciu Patronatem Starosty Górowskiego w miejscu odbywania się przedsięwzięcia oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.

 2. Treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty Górowskiego podlega konsultacji z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze.
§ 11.
 1. Organizator zobowiązany jest złożyć informację o odbytym przedsięwzięciu w ciągu 5 dni od zakończenia przedsięwzięcia wraz z dokumentacją fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia i przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail oswiata@powiatgora.pl .
 2. Informacja powinna zawierać nazwę, miejsce i termin realizacji przedsięwzięcia, dane organizatora, ilość uczestników, opis przedsięwzięcia oraz informację o osiągniętych celach.
 3. Starosta Górowski zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczenia zarówno informacji lub jej części, jak i zdjęć na stronie internetowej powiatu www.powiatgora.pl oraz w publikacjach, folderach i wydawnictwach.
§ 12.


Przyznanie Patronatu Starosty Górowskiego nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych.

Starosta Górowski
Piotr Wołowicz

Załączniki

  01_zarzadzenie_-_pa...rowskiego.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02_regulamin_-_patr...owskiego_.pdf 142,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03_wniosek_o_udziel...rowskiego.pdf 256,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04_wniosek_o_udziel...rowskiego.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  logo_bezszeryfowe_starosta.zip 170,47 KB (zip) szczegóły pobierz
  logo_starosta.zip 895,45 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22-...a 2018 r..pdf 30,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do zarz...a 2018 r..pdf 160,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się