2021-05-27

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2021.

Znak Sprawy: ZP.272.4.1.2021

                                                                                             Góra dnia 26.05.2021r.

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Górowski 
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 
Numer telefonu 65 5443920 
Numer faksu 65 5433511 
NIP: 693-19-57-453 
Regon: 411 050 468 

e-mail:sekretariat@powiatgora.pl


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Powiat Górowski zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na:„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2021.

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami  

  twardymi dróg powiatowych w roku 2021r.”.

Kod CPV: - 45233142-6 Remonty w zakresie naprawy dróg

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi w ilości 200 ton  -  dróg powiatowych w roku 2021.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych - wyboje o głębokości do 5.0 cm.

Dokładny zakres robót opisano w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Dopuszczalne  istotne zmiany umowy, ingerujące m.in. w opis i zakres  przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie

umowy, stanowiącym załącznik do przedmiotowej SIWZ. We wszystkich przypadkach,

w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie

materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych

tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez

Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi

materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych,

funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej  współpracy

z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

7. Wskazane ilości materiałów stanowią planowaną wielkość zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb zamawiającego w okresie trwania umowy.

8. Wykonawca będzie prowadził rejestr wykonania przedmiotu zamówienia:

- na każdym pojeździe i na każdej drodze

- przez cały czas trwania zamówienia oferent będzie kontrolował zużycie przewidzianych ilości materiałów.

9. Po wykonaniu usługi oferent przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające

wbudowany materiał w drogi powiatowe oraz wykaz dróg z ilością wbudowanego materiału na każdą drogę.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Podane wyżej ilości są szacunkowymi i służą wykonawcy dla prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej. W zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości materiałów w ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianych materiałów nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
 2. Wykonawca będzie prowadził rejestr wykonania przedmiotu zamówienia:

- na każdym pojeździe i na każdej drodze

- przez cały czas trwania zamówienia oferent będzie kontrolował zużycie przewidzianych ilości materiałów.

 1. Po wykonaniu zamówienia oferent przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające

wbudowany materiał w drogi powiatowe oraz wykaz dróg z ilością wbudowanego materiału na każdą drogę.

 

 1. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

       - do 21.06.2021 r.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

 

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena  -  waga  100%    

Sposób oceny ofert:

                                   najniższa cena brutto

ilość punktów =  ------------------------------------- x 100 = ilość otrzymanych pkt

                                  cena brutto danej oferty

          Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 1. WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW ( załączniki do formularza oferty):

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

5.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie ze wzorem formularza oferty (zał. nr 1)

5.2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • formularz ofertowy – (załącznik nr 1).
 • Kosztorys ofertowy – (załącznik nr 1A)
 • Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2).
 • Podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

5.1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgora na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia  01.06.2021 roku  do godziny 10.00 

INFORMAJE DODATKOWE:

a/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

b/ Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.

e/Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.

f/ Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.

g/ Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

h/ Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Andrzej Rybak, tel. 65 5443995  fax. 65 5433511, e-mail: a.rybak@powiatgora.pl

i/ Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana Oferentom pocztą elektroniczną.

 

 

                                                                                                ……………………………….

 

Załączniki:

  -  formularz ofertowy - (załącznik nr 1)

  -  przedmiar robót      - (załącznik nr 1A)

  -  wzór umowy (załącznik nr 2).

  -  oświadczenie RODO (załącznik nr 3).

  -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..