2021-02-09

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze”Opis przedmiotu zamówienia:1. Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Górze oraz odbiór i likwidacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy.Tablice wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania Pojazdów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) w przewidywanych ilościach:1) Tablice samochodowe jednorzędowe/ jednorzędowe (w tym zwyczajne, zwyczajne zielone, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 6000 kpl.2) Tablice samochodowe jednorzędowe/dwurzędowe (w tym zwyczajne, zwyczajne zielone, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 100 kpl.3) Tablice do przyczep jednorzędowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, zabytkowe): 300 szt. 4) Tablice do przyczep dwurzędowe(w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe) : 200 szt.5) Tablice motocyklowe(w tym zwyczajne, zwyczajne zielone, tymczasowe, Indywidualne oraz zabytkowe): 600 szt.6) Tablice motorowerowe(w tym zwyczajne, zwyczajne zielone,tymczasowe, indywidualne, zabytkowe): 400 szt.7) Wtórniki wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych: 200 szt.8) Tablice zmniejszone (w tym zwyczajne, zwyczajne zielone) 50 kpl.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:1. Podane wyżej ilości są szacunkowymi i służą wykonawcy dla prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia większej bądź mniejszej ilości tablic. w ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianych tablic nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawnofinansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy.2. Tablice dostarczane będą partiami, sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego każdorazowo do siedziby Zamawiającego.3. Wykonawca każdorazowo dostarcza zamówioną partię towaru własnym transportem na własny koszt po otrzymaniu zamówienia. 4. Ilość dostarczonych tablic, ich rodzaj, a także wyróżniki literowo-cyfrowe będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w zamówieniu przesłanym poprzez program do zamawiania tablic.5. Dostawy partii tablic będą dokonywane w trwałych opakowaniach zawierających po 25 kpl. bądź 50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem: nazwy producenta, specyfikacji zawartości opakowania w szczególności ilości tablic i zakresu numerów rejestracyjnych.6. Maksymalny termin każdej z dostaw częściowych nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.7. Wykonanie wtórników tablic w terminie do 2 dni po otrzymaniu zamówienia.8. Reklamowane tablice Wykonawca zobowiązany jest wymienić bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dnia od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Zamawiającego. Wszystkie dodatkowe koszty wiązane z reklamacja ponosi Wykonawca.9. Wykonawca winien udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone tablice licząc od daty ich wydania przez Zamawiającego.10. Nieodpłatny odbiór tablic złomowanych i ich kasacji powinien odbywać się przynajmniej raz na kwartał, zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami.11. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał tablice wg nowych wzorów.12. Protokolarny odbiór zamówionych tablic oraz tablic przeznaczonych do złomowania odbywać się będzie w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą a Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Dróg.13. Wykonawca winien udzielić co najmniej 30-dniowego terminu płatności, licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać program do zarządzania zamówieniami tablic rejestracyjnych umożliwiający elektroniczne składanie zamówień, program winien być kompatybilny z programem Zamawiającego i posiadać co najmniej następujące cechy:- sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów z właściwym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisywania niepoprawnych numerów z uwzględnieniem zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian, blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter, wykluczania określonych typów tablic niedopuszalnych sekwencji cyfr,- automatyczne generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery,- elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,- obsługa umów z wykonawcami polegającymi na ewidencji umów oraz weryfikacji wartościowej i ilościowej stanu realizacji umowy,- niedopuszczenie do ponownego zamówienia wykorzystanych wcześniej numerów poprzez weryfikację wcześniej składanych zamówień i wykrycie takiej sytuacji już na etapie tworzenia nowego zamówienia,- obsługa tablic wycofanych polegających na ewidencji numerów tablic wycofanych,- praca na oprogramowaniu w trybie off-line ( baza danych znajduje się u Zamawiającego).Zamawiający posiada aplikacje ETA firmy UTAL.Wymagania techniczne oprogramowania:1. Łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i zaawansowanej wiedzy. Program taki powinien po zakończeniu działania udostępnić użytkownikowi gotowe do pracy oprogramowanie.2. Program powinien posiadać możliwość automatycznego sprawdzania istnienia nowszej wersji i automatycznej aktualizacji przez internet przeprowadzanej bez udziału użytkownika.3. Program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii.4. Program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF.5. Możliwość wysyłania formularza zamówień w pliku xml.6. Program powinien działać w odpowiednich systemach Windows w wersjach zarówno 32- jaki 64-bitowych.W przypadku własnego programu umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne, do przedmiotu zamówienia należy dołączyć program testowy wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z licencją i opisem oprogramowania, spełniający wymagania określone wyżej, program zostanie przetestowany w trakcie oceny ofert. Wykonawca winien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji w przypadku zmiany w przepisach.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i zainstaluje program do zarządzania tablicami rejestracyjnymi celem przetestowania, zapewni przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.Czas trwania zamówienia:Od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2023 r.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..