2019-01-04

System kolejkowy dla Starostwa Powiatowego w Górze

OGŁOSZENIE

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

PRZEDMIOT

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja fabrycznie nowego kompletnego systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Górze wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jego działania pracami, materiałami (w tym eksploatacyjnymi) i licencjonowanym oprogramowaniem, szkolenie pracowników z obsługi systemu oraz wsparcie wdrożeniowe przez okres 3 miesięcy liczony

od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego odbioru systemu. Gwarancja na całość systemu i prace związane z jego uruchomieniem wynosić ma co najmniej 2 lata liczone od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego odbioru systemu.

Termin realizacji umowy: 15.01.2019 r.

SYSTEM KOLEJKOWY – BUDOWA

1. Na system kolejkowy składać mają się następujące elementy sprzętowe:

- serwer sprzętowy systemu kolejkowego wbudowany w automat biletowy z kompletnym oprogramowaniem systemu kolejkowego wraz z bezterminową nieograniczoną co do ilości stanowisk obsługi klienta oraz ilości innych elementów systemu licencją na to oprogramowanie – 1 komplet;

- automat biletowy wolnostojący  z ekranem dotykowym z możliwością personalizacji wyświetlanych ikon i przycisków oraz drukarka termiczna (z automatyczną gilotyną) o żywotności co najmniej 1 miliona wydruków biletów standardowej długości (około 7 cm), wykorzystująca ogólnodostępne na wolnym rynku rolki papieru termicznego – 1 komplet;

- ekran główny - telewizor (marka do wyboru: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC) o przekątnej 40” mocowany do sufitu lub ściany z możliwością regulacji kąta pochylenia oraz obrotu, o uzgodnionej z Zamawiającym konfiguracji graficznej, do wyświetlania aktualnego stanu kolejki oraz informacji multimedialnych takich jak: zdjęcia, filmy, prezentacje, paski RSS z wiadomościami – 1 komplet;
- ekran dodatkowy – telewizor (marka do wyboru: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC) o przekątnej 19” mocowany do sufitu lub ściany z możliwością regulacji kąta pochylenia oraz obrotu, o uzgodnionej z Zamawiającym konfiguracji graficznej, do wyświetlania aktualnego stanu kolejki oraz informacji multimedialnych takich jak: zdjęcia, filmy, prezentacje, paski RSS z wiadomościami

- przywoływacz stanowiskowy w postaci tabletu 7” tej samej marki i modelu (do wyboru: LENOVO, SAMSUNG, TOSHIBA, ASUS, DELL, HP lub SONY) komunikującego się z serwerem systemu kolejkowego bezprzewodowo (WiFi), wraz ze stabilną podstawką – 5 kompletów;

- router WiFi do komunikacji bezprzewodowej terminali przywoławczych (tabletów) z  serwerem systemu kolejkowego – 1 komplet.

 

SYSTEM KOLEJKOWY – ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

SYSTEM

 1. System kolejkowy wykorzystywany ma być obecnie na 5 stanowiskach obsługi klienta

(z możliwością przyszłej samodzielnej rozbudowy).

 1. System musi umieć obsłużyć co najmniej 20 różnych kategorii spraw, dowolnie definiowanych przez Zamawiającego.
 2. System musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne definiowanie niezależnych interwałów czasowych dla każdej z kategorii spraw, przewidzianych na jej załatwienie.
 3. System ma umożliwiać Zamawiającemu samodzielne przypisywanie zarówno wszystkich kategorii spraw do każdego stanowiska obsługi klienta jak i wybranych kategorii spraw do wybranych stanowisk obsługi klienta.
 4. System ma posiadać moduły: kontroli obsługi, statystyk, analiz i raportów z możliwością wydruku (ze stanowiska sieci LAN Zamawiającego) zestawień takich jak:

- ilość wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi klienta w określonym przedziale czasu;

- wydajność pracy poszczególnych stanowisk obsługi klienta (liczba obsłużonych klientów, efektywnie przepracowany czas, czas przerw itp.);

- czas oczekiwania przez klienta na obsługę;

- czas obsługi klienta;

- czas realizacji poszczególnych kategorii spraw.

 1. System ma posiadać moduł powiadomień i alertów dotyczących nieprawidłowości w działaniu systemu (np.: brak papieru w drukarce biletów ma skutkować wyświetleniem informacji na ekranie automatu biletowego, a po uzupełnieniu papieru system ma samodzielnie wrócić do normalnego trybu pracy).
 2. System ma posiadać zabezpieczenia przed ingerencją w jego ustawienia przez osoby nieupoważnione.

AUTOMAT BILETOWY

 1. Automat biletowy musi umożliwiać pogrupowanie kategorii spraw w 1-poziomowej

     strukturze menu bądź w co najmniej 3 -poziomowej strukturze menu, wedle uznania 

      Zamawiającego.                                                          

 1. System ma umożliwiać Zamawiającemu samodzielne redagowanie informacji umieszczonych na drukowanych przez automat biletowy, biletach oraz samodzielną wymianę ogólnodostępnych na wolnym rynku rolek papieru termicznego na bilety.
 2. System ma umożliwiać Zamawiającemu samodzielne nakładanie dziennych limitów ilościowych na wydawanie przez automat biletowy biletów dla poszczególnych kategorii spraw, jak i umożliwiać blokowanie wydawania biletów przez automat biletowy przez programowe zdefiniowanie godziny blokowania. Blokowanie wydawania biletów ma skutkować wyświetleniem na ekranie automatu biletowego komunikatu o wykorzystaniu limitu biletów na dany dzień.

TERMINAL PRZYWOŁAWCZY

 1. Terminal przywoławczy systemu (tablet) ma mieć możliwość przywoływania klienta komunikatem wizualnym na ekranie głównym (telewizorze) jak również dźwiękowym lub słownym (z telewizora), wedle uznania Zamawiającego.
 2. Z poziomu terminala przywoławczego (tabletu) operator oprócz standardowych funkcjonalności ma mieć możliwość:

- ponownego przywoływania klienta;

- podglądu na rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce przez konkretnego klienta;

- priorytetowego przywołania konkretnego klienta;

- przetransferowania klienta na inne stanowisko obsługi klienta (w ramach tego samego biletu);

- czasowego zawieszenia/przywrócenia pracy stanowiska obsługi klienta z

przetransferowaniem klientów do/z innych stanowisk.

REZERWACJA WIZYTY ON - LINE

 1. System ma posiadać moduł rezerwacji wizyty przez stronę internetową.
 2. Rezerwacja internetowa ma odbywać się na konkretny dzień i godzinę z możliwością samodzielnego definiowania przez Zamawiającego zakresu dni i godzin na jakie klient będzie mógł dokonywać rezerwacji.
 3. Moduł rezerwacji internetowej ma umieć odzwierciedlać wszystkie kategorie spraw i interwały czasowe określone dla każdej z kategorii spraw, zdefiniowane wcześniej przez Zamawiającego w systemie.
 4. Zamawiający ma mieć możliwość samodzielnego definiowania kategorii spraw i treści informacyjnych wyświetlanych klientowi po wybraniu danej kategorii spraw w module rezerwacji.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć wzamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub przesłać pocztą na ww. adres.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: „SYSTEM KOLEJKOWY DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GÓRZE”

Termin składania ofert upływa z dniem 11 stycznia 2019 r. o godz. 13.00.

 Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Sylwia Bondzior  –  Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg , telefon 65 544 39 60.

 

(-) Piotr Wołowicz

Załączniki

  Ogłoszenie zaproszenie.pdf 241,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz ofetowy.pdf 272,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy.pdf 372,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się