2020-05-19

Zarządzenia Starosty Górowskiego 2020 r.

1) Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Górowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy referenta - Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze

 

2) Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Górowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Magdaleny Pieniak w związku z zakończeniem służby przygotowawczej.

 

3) Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Górowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Martyny Tulikowskiej w związku z zakończeniem służby przygotowawczej

 

4) Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Górowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2020 roku

 

5) Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Gorowskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze

 

6) Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Górowskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania KOmisji ds. naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Górze

 

7) Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru

 

8) Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Górowskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku na obszarze powiatu górowskiego

 

9) Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Górowskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Górze

 

10) Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Górowskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

11) Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Górowskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

 

12) Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Górowskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Starosty Górowskiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

 

13) Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Górowskiego z dnia 3 marca 2020 r. - do użytku wewnętrznego

 

14) Zarządzenie nr 14/2020 Staristy Górowskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowania pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w kontekście spełnienia wymogów okreśłonych w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

15) Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Górowskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko inspektora ds. budownictwa i architektury w Wydziale Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

w Starostwie Powiatowym w Górze

 

16) Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Górowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Górze w okresie epidemii koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne

 

17) Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Górowskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów"

 

18) Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Górowskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: Wyposażenie Szkół objętych projektem w nowe technologie, materiały i narzędzia - biblioteczka zawodoznawcza w ramach projektu "poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów"

 

19) Zarządzenie nr 19/2020 Starosty Górowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. - do użytku wewnętrznego

 

20) Zarządzenie nr 20/2020 Starosty Górowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. - do użytku wewnętrznego

 

21) Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Górowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 

22) Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Górowskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniem przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów" w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

23) Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Górowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat

 

24) Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Górowskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat

 

25) Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Górowskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Górowskiego nr 10/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Górze

 

 26) Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Górowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów" w związku z realizacją projektu ,,Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020

 

27) Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Górowskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Remont drogi powiatowej nr 1099D relacji Łęczyca-Piskorze- gr. pow. od 0+000 km do 2+460 km w miejscowościach Łęczyca, Piskorze"

 

28) Zarządzenie nr 28/2020 Starosty Górowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Górze

 

29) Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Górowskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Górze w okresie epidemii koronawirusa

 

30) Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. – do użytku wewnętrznego

 

31) Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. – do użytku wewnętrznego

 

32) Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu ,,Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów'', realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20l4-2020. Oś priorytetowa: l0 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb ryku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny

 

33) Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Górowskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

 

34) Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Górowskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

 

35) Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Górowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Górze

 

36) Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Górowskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 

37) Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Górowskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Ligota"

 

38) Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Górowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Ligota"

 

39) Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy inspektora - Wydział Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

40) Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Górowskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Przebudowa poboczy przy drodze powiatowej Wąsosz - Pobiel"

 

41) Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Górowskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy referenta - Wydział Oświaty

 

42) Zarządzenie nr 42/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.

 

43) Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2020 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy referenta - Wydział Oświaty

 

44) Zarządzenie nr 44/2020 Starosty Górowskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021"

 

45) Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Górowskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2020"

 

46) Zarządzenie nr 46/2020 Starosty Górowskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

 

47) Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Górowskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży działek pod garaże

 

48) Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Górowskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego powiatowego fanpage'a Powiatu Górowskiego na portalu społecznościowym Facebook

 

49) Zarządzenie nr 49/2020 Starosty Górowskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wykorzystania sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Górze

 

- Załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty Górowskiego nr 49/2020 z d nia 16 listopada 2020 r. - Regulamin

 

50) Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Górowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów" w związku z realizacją projektu "Scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020", zrealizowanegp na podstawie umowy nr ZP.272.6.1.2020 z dnia 14.07.2020 r.

 

51) Zarządzenie nr 51/2020 Starosty Górowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Górze oraz na wolne stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych powiatu.

 

52) Zarządzenie nr 52/2020 Starosty Górowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

 

53) Zarządzenie nr 53/2020 Starosty Górowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Jacka Zielniewskiego w związku z zakończeniem służby przygotowawczej.

 

54) Zarządzenie nr 54/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Górze.

 

55) Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze.

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..