2021-02-08

Zarządzenia Starosty Górowskiego 2021 rok

1) Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Górowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego.

2) Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Górowskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2021 roku

3) Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Górowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Górze

4) Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Górowskiego z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi w Starostwie Powiatowym w Górze

5) Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Górowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku na obszarze powiatu górowskiego

6) Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Górowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegow trybie podstawowym pn.:"Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze".

7) Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Górowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

8) Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Górowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w wydziale komunikacji i dróg.

9) Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Górowskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Górze.

10) Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Górowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Górze i jednostkach organizacyjnych Powiatu Górowskiego.

11) Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Górowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji i zbywania środków trwałych, nie nadających się do dalszego użytku, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Górze.

12) Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Górowskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej Skarbu Państwa nr PO1L/00011788/7 działki 421, obręb Jabłonna, gmina Rydzyna.

13) Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Górowskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2021".

14) Zarządzenie nr 14/2021 Starosty Górowskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

15) Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Górowskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

16) Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Górowskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania dotyczącej przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Górowskiego oraz powołania komisji likwidacyjnej.

17) Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Górowskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Górze.

18) Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Górowskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania kierownika kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Górze.

19) Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Górowskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zaierających informacje niejawne w Starostwie Powiatowym w Górze.

20) Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze.

21) Zarządzenie nr 21/2021 Starosty Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszuza dzierżawione, wynajmowanie i oddawanie w użytkowanie nieruchomości stanowiących własnośc Skarbu Państwa.

22) Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze.

23) Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Górowskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej i dzrwiowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz".

24) Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Górowskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec".

25) Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków o odroczenie terminów, rozłożenie na raty lub umorzenie spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania nieruchomościami.

26) Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Górowskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Czarnoborsku, działka nr 28/1 o pow. 0,14 ha i nr 36 o pow. 0,42 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy samoistnych.

27) Zarządzenie nr 27/2021 Starosty Górowskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Górze.

28) Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Górowskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie aktualizacji i wprowadzenia tekstu jednolitego polityki rachunkowości.

29) Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Górowskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2020 Starosty Górowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Górze.

30) Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Górowskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz stolarki okinnej i drzwiowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz".

31) Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Górowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 Starosty Górowskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

32) Zarządzenie nr 32/2021 Starosty Górowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

33) Zarządzenie nr 33/2021 Starosty Górowskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Górze.

34) Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości.

35) Zarządzenie nr 35/2021 Starosty Górowskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie utraty mocy zarządzeń w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

36) Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Górowskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na stanowisko pracy referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg.

37) Zarządzenie nr 37/2021 Starosty Górowskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pk. "Góra-2021".

38) Zarządzenie nr 38/2021 Starosty Górowskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzialania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Górze.

39) Zarządzenie nr 39/2021 Starosty Górowskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze.

40) Zarządzenie nr 40/2021 Starosty Górowskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2021 Starosty Górowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawieprzyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

41) Zarządzenie nr 41/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

42) Zarządzenie nr 42/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

43) Zarządzenie nr 43/2021 Starosty Górowskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

44) Zarządzenie nr 44/2021 Starosty Górowskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownka Biura Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Górze.

45) Zarządzenie nr 45/2021 Starosty Górowskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

46) Zarządzenie nr 46/2021 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektra w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Górze.

47) Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Górze.

48) Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Górowskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: " Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo dla Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu".

49) Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 października 2021 r. do użytku wewnętrznego.

50) Zarządzenie nr 50/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Krysyniec - Etap II".

51)  Zarządzenie nr 51/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 październia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: " Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022".

52)  Zarządzenie nr 52/2021 Starosty Górowskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

53) Zarządzenie nr 53/2021 Starosty Górowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania dotyczącej przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Górowskiego oraz powołania komisji likwidacyjnej.

54) Zarządzenie nr 54/221 Starosty Górowskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Górze.

55) Zarządzenie nr 55/2021 Starosty Górowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastępców dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi.

56) Zarządzenie nr 56/2021 Starosty Górowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji nieruchmości Skarbu Państwa.

57) Zarządzenie nr 57/2021 Starosty Górowskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Zimowe Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022".

58) Zarządzenie nr 58/2021 Starosty Górowskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego sytemu wykrywania i alarmowania.

59) Zarządzenie nr 59/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 listopada 2021 r.  -  do użytku wewnęrznego

60) Zarządzenie nr 60/2021 Starosty Górowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. - do użytku wewnęrznego.

61) Zarządzenie nr 61/2021 Starosty Górowskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2021 Starosty Górowskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania.

62) Zarządzenie nr 62/2021 Starosty Górowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze.

63) Zarządzenie nr 63/2021 Starosty Górowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. do użytku wewnętrznego.

64) Zarządzenie nr 64/2021 Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

65) Zarządzenie nr 65/2021 Starosty Górowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania kierownika kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Górze.

66) Zarządzenie nr 66/2021 Starosty Górowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Starostwie Powiatowym w Górze.

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..