2022-01-03

Zarządzenia Starosty Górowskiego 2022 rok

1) Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Górowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

2) Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Górowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Górze w 2022 roku.

3) Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Górowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Górowskiego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.

4) Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Górowskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu przeciwpowodziowego.

5) Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Górowskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Górze.

6) Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Górowskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboruna wolne stanowisko urzędnicze Refernta ds. obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Górze.

7) Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Górowskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboruna wolne stanowisko pracy Dyrektora PUP w Górze.

8) Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Górowskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS we Wronińcu w 2022 roku.

9) Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Górowskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

10) Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Górowskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Referenta w Starostwie Powiatowym w Górze.

11) Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Górowskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo dla Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

12) Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Górowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Referenta ds. obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Górze.

13) Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Górowskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi w Starostwie Powiatowym w Górze.

14) Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Górowskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze.

15) Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Górowskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1077D ul. Lipowa; 2. nr 1113D Kamień Górowski; 3. nr 1083D Bełcz Górny; 4. nr 1069D Góra_Brzeżany; 5. nr 1068D Wioska-Siciny".

16) Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Górowskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych".

17) Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Górowskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022-2024.

18) Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Górowskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie miasta Góra, gmina Góra.

19) Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Górowskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów.

20) Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Górowskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przygotowania do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie dolnośląskim Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Górowskiego w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.

21) Zarządzenie nr 21/2022 Starosty Górowskiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "RegulaminuOrganizacyjnegoStarostwa Powiatowego w Górze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

22) Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Górowskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2022 r. na obszarze powiatu górowskiego.

23) Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Górowskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Arkadiusza Szuper w zwązku z zakończeniem służby przygotowawczej.

24) Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Górowskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wnowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Górowskiego.

25) Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Górowskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Głobice, gmina Niechlów.

26) Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Górowskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Wymiana oświetlkenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż wraz nowym przyłączem energetycznym".

27) Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Górowskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Górze.

28) Zarządzenie nr 28/2022 Starosty Górowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka numer 931 o powierzchni 012162 ha, polożonej w Górze, gmina Góra, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, ustalenia ceny wywolawczej oraz wysokości wadium.

29) Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Górowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczcnia komisji przetargowej dla pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Górze, gmina Góra, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 931.

30) Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Księgowego w Starostwie Powiatowym w Górze.

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..