2018-09-19

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018

STAROSTY GÓROWSKIEGO

z dnia 17 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68)  zarządzam, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wprowadza się procedurę prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze zwaną dalej Procedurą BIP.
 2. Procedura BIP określa zasady prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze.
 3. Starostwo Powiatowe w Górze z dniem 17 września 2018 r. przestaje prowadzić stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.sp-gora.dolnyslask.pl
 4. Starostwo Powiatowe w Górze z dniem 17 września 2018 r. prowadzi stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej pod adresem https://spgora.bip.gov.pl

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze;
 2. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydział, biuro, samodzielne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Górze;
 3. informacji publicznej – należy przez to rozumieć każdą informację o sprawie publicznej, podlegającą udostepnieniu na podstawie ustawyz dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330);
 4. redakcji BIP – należy przez to rozumieć zespół osób imiennie upoważnionych przez Starostę Górowskiego do prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze
 5. strukturze BIP – należy przez to rozumieć elementy funkcjonalne strony BIP oraz ich rozmieszczenie względem siebie;
 6. panelu administracyjnym – należy przez to rozumieć element systemu teleinformatycznego udostępnionego administratorowi BIP i redaktorom w celu prowadzenia BIP;
 7. edytowaniu – należy przez to rozumieć redagowanie pod względem edytorskim
  i wprowadzanie do BIP treści informacji, w tym informacji publicznych;
 8. publikowaniu – należy przez to rozumieć udostępnianie informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP.

Rozdział 2

Zasady publikowania informacji w BIP

§ 3

 1. Informacje publiczne Starostwa Powiatowego w Górze, Rady Powiatu Górowskiego, Zarządu Powiatu Górowskiego oraz Starosty Górowskiego podlegają publikowaniu na stronie internetowej BIP w zakresie i zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 2. Informacje publiczne, o których mowa w ust. 1 w celu zamieszczenia w BIP
  są przekazywane do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przez komórki organizacyjne w wersji cyfrowej, lub w wersji papierowej, jeżeli komórka organizacyjna nie ma technicznej możliwości sporządzenia wersji elektronicznej.
 3. Informacje publiczne przekazywane do zamieszczenia w BIP muszą spełniać następujące wymogi:
 • przekazywanie następuje w formie elektronicznej drogą mailową na adres: oswiata@powiatgora.pl,
 • muszą być kompletne i w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości,
 • nie mogą być zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem,
 • nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych
 • winny być przekazane z wyprzedzeniem, które umożliwi ich terminowe opublikowanie – przekazanie informacji po godzinach pracy Redakcji BIP, bez wcześniejszego powiadomienia/uzgodnienia może spowodować brak publikacji w oczekiwanym terminie,
 • obok właściwej treści muszą zawierać również tożsamość osoby, która daną informację wytworzyła lub odpowiada za jej treść oraz datę wytworzenia danej informacji,
 • załączniki do zamieszczenia na stronach jako pliki do ściągnięcia muszą być przekazane/dostarczone we wskazanym niżej formacie, nie innym jednak niż wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:

- pliki tekstowe: .doc, .rtf, .pdf, .xls, .txt,

- pliki graficzne: .jpg,

- pliki spakowane: .zip, .rar;

 • nazwy załączników muszą odnosić się do treści, której dotyczą;
 • informacje, które podlegają ochronie ze względu na prawo autorskie powinny być opatrzone odpowiednim komentarzem.

§ 4

 1. Informacje opublikowane na stronach BIP nie podlegają udostępnianiu w trybie wnioskowym.
 2. Dla eliminacji wniosków powtarzalnych zalecane jest:
 • zamieszczanie w BIP przez komórki organizacyjne informacji wynikających
  z powtarzających się zapytań w trybie wnioskowym;
 • bieżące przekazywanie przez komórki organizacyjne do publikacji w BIP posiadanych informacji publicznych.

Rozdział 3

Zasady ograniczania, usuwania i wyłączania informacji z BIP 

§ 5

 1. Informacje publiczne, które podlegają ograniczeniu ze względu na dane prawnie chronione powinny być dostarczone bez ww. danych, wraz z odpowiednim uzasadnieniem zawierającym podstawę prawną wyłączenia oraz dane osoby, która tego dokonała.
 2. Informacja raz opublikowana w BIP nie powinna być z niego usuwana chyba, że wskazuje na to wyraźnie przepis prawa. Dopuszcza się więc usuwanie informacji, dla których ustawodawca określił sztywny czas ich publikacji w BIP.
 3. Usuwanie informacji publicznej z BIP odbywa się na wniosek komórki organizacyjnej zawierający uzasadnienie wraz z podstawę prawną.
 4. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w BIP podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy dodatkowo podaje się podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
 5. W razie nieprawidłowego opublikowania informacji zawierającej dane prawnie chronione, podlegające wyłączeniu - ich usuwanie/wyłączanie musi odbywać się na wniosek komórki organizacyjnej, która dostarczyła tą informację z uwzględnieniem ust. 2.
 6. Wyłączenia jawności informacji publicznej z uwzględnieniem ust. 2 i 3 dokonuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wytworzenie lub przechowywanie tej informacji.

Rozdział 4

Redakcja BIP

§ 6

 1. Redakcja BIP składa się z:
  • koordynatora ds. BIP,
  • administratora BIP,
  • redaktorów.
 2. Koordynatora ds. BIP powołuje Starosta Górowski na wniosek Sekretarza Powiatu.
 3. Wzór wniosku o powołanie lub odwołanie koordynatora ds. BIP stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego zarządzenia.
 4. Administratora BIP i redaktorów powołuje Starosta Górowski na wniosek koordynatora ds. BIP.
 5. Wzór wniosku o powołanie lub odwołanie administratora BIP i redaktorów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 6. Uprawnienia do dostępu do panelu administracyjnego BIP dla administratora BIP
  i redaktorów nadaje i cofa Starosta Górowski na wniosek koordynatora ds. BIP.
 7. Wzór wniosku o nadanie/wycofanie uprawnień do dostępu do panelu administracyjnego BIP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 8. Administrator BIP oraz redaktorzy są zobowiązani do zachowania w poufności i nie udostępniania osobom trzecim loginu i hasła, za pomocą którego logują się do panelu administracyjnego BIP.
 9. Wykaz redaktorów publikowany jest na stronie BIP wraz z danymi umożliwiającymi z nimi kontakt.

§ 7

Koordynator ds. BIP ustala zasady pracy BIP, a w szczególności:

 • tworzy strukturę i określa funkcjonalność BIP;
 • określa formę publikowania informacji w BIP, w celu zachowania spójności stron,
  w tym spójności wizualnej;
 • nadzoruje pracę administratora BIP i redaktorów;
 • organizuje szkolenia wewnętrzne dla redakcji BIP oraz wnioskuje do Starosty Górowskiego o udział redakcji BIP w szkoleniach zewnętrznych.;
 • wnioskuje do Starosty Górowskiego o powołanie lub odwołanie administratora BIP
  i redaktorów oraz nadanie im lub wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP.

§ 8

 1. Administrator BIP w uzgodnieniu z koordynatorem BIP przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP oraz informację o zmianach
  w treści informacji, które zostały przekazane w celu zamieszczania na stronie głównej BIP w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej BIP i strony podmiotowej BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.
 2. Administrator BIP poprzez system zgłoszeń technicznych Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej niezwłocznie zgłasza informacje o awariach
   nieprawidłowościach w technicznym funkcjonowaniu podmiotowej strony BIP o czym informuje koordynatora ds. BIP.

§ 9

Redaktor:

 1. bez zbędnej zwłoki zamieszcza w BIP informacje publiczne przekazane
  do zamieszczenia w BIP przez komórki organizacyjne;
 2. publikuje informację publiczną w BIP w sposób zapewniający jej kompletność
  i spójność, zgodnie z przyjętym schematem prezentacji informacji publicznych;
 3. publikując informację publiczną poza jej treścią zamieszcza:
  • tożsamość osoby która wytworzyła informację publiczną lub odpowiada za jej treść,
  • datę wytworzenia informacji,
  • tożsamość osoby wprowadzającej informację publiczną.
 4. niezwłocznie zgłasza informacje o awariach i nieprawidłowościach w technicznym funkcjonowaniu podmiotowej strony BIP administratorowi BIP.

Rozdział 5

Zadania komórek organizacyjnych

§ 10

 1. Komórki organizacyjne sprawują formalny i merytoryczny nadzór nad tworzeniem, przekazywaniem, aktualizowaniem i usuwaniem informacji publicznych dotyczących swojej komórki.
 2. Komórki organizacyjne odpowiadają za treść merytoryczną, aktualność, kompletność, rzeczowość i wiarygodność oraz zgodność z obowiązującym prawem informacji publicznych przez siebie opracowywanych.
 3. Informacje dotyczące danych teleadresowych, kompetencji oraz spraw realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne powinny być aktualizowane przez nie na bieżąco
  z powiadomieniem redakcji o zaistniałej zmianie.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 11

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze zawiera Instrukcję użytkowania, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 12

 1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom biur i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..